Provozní řád Tyršova stadionu

Provoz atletické dráhy a přilehlých sektorů :
Uživateli stadionu jsou přednostně atleti Sokola Opava, kteří zajišťují zároveň i provoz stadionu. Uživatelé stadionu jsou rovněž hostující složky objednané dle rozpisu a platící nájemné. Uživatelé se chovají v souladu se zásadami Občanského zákoníku a tohoto provozního řádu tak, aby přispívali k vytváření sportovní pohody na sportovišti. Provoz stadionu je určen pro atletické akce a treninky s výjimkou kulturních akcí schválených výborem Sokola Opava. Atleti mladší 18 let se účastní treninku jen za přítomnosti kvalifikovaného trenéra nebo dospělého člena atletického oddílu Sokol Opava. Skokanské a vrhačské sektory používají treninkovéskupiny dle předem dohodnutého rozpisu. Současně mohou používat jeden sektor maximálně dvě treninkovéskupiny při dodržování zásad vzájemné ohleduplnosti.

Požadavky na konání závodů se dávají s minimálně měsíčním předstihem na adresu Sokola. Cizí subjekty jsou povinny zaslat na Sokol Opava alespoň v týdenním předstihu písemnou objednávku na treninky a konzultovat finanční úhradu, dobu i rozsah využití atletického areálu. Objednání nepravidelných akcí je nutno hlásit písemně, telefonicky či E-mailem v dostatečném předstihu několika dní. Cizí subjekty ve skupinách používají sektory při pronájmu za úhradu provozních hodin dle tabulky:

Tréninková dálka vedle tělocvičny 

100 Kč/hod

Závodní dálka na stadionu

300 Kč/hod

Běžecká dráha

200 Kč/hod

Vrhačský sektor disku na ploše

200 Kč/hod

Vrhačský sektor koule na ploše

200 Kč/hod

Oštěpařský sektor na ploše

200 Kč/hod

Výškařský sektor

400 Kč/hod

Tyčkařský sektor

500 Kč/hod


Tréninkový pronájem stadionu pro školy - dráha, dálka vedle tělocvičny,
výška a vrhačské sektory na ploše 600 Kč/hod

Pronájem stadionu pro žákovské závody - dráha, závodní dálka,
výška a vrhačské sektory na ploše 600 Kč/hod

Pronájem stadionu pro velké závody - dráha, závodní dálka, steeple, tyč,
výška a vrhačské sektory i na vedlejší ploše 800 Kč/hod

Individuální rekreační pravidelní uživatelé dráhy platí měsíční poplatek 100 Kč nebo roční příspěvky 500 Kč na sekretariátu Sokola a obdrží průkaz.

Dálkařský tréninkový sektor vedle tělocvičny se používá pro tréninky škol a neatletických složek. Závodní sektor dálky na stadionu se používá pro závody, při pronájmu cizím subjektům a pro členy Sokola Opava. V době konání závodů jsou tréninky na stadionu zakázány. Klíče od výškařského doskočiště půjčuje správce dle nahlášeného rozpisu tréninkových hodin. Tréninkové skoky do výšky se realizují přes gumu, laťka se používá jen na závodech. Atletické sektory pro skok o tyči a hod kladivem, z důvodu nebezpečí zranění, se nepronajímají cizím subjektům a je možno je používat jen za přítomnosti odborného kvalifikovaného trenéra T. J. Sokol Opava. Pro trénink kladiva z hlediska bezpečnosti je nutným předpokladem prázdný vedlejší vrhačský stadion v okrajových hodinách. Na hlavní ploše lze házet jen kouli, oštěp na sektoru a disk z vrhačské klece. Pro trénink vrhačů je určeno oplocené vedlejší vrhačské hřiště a mohou zde samostatně trénovat jen vrhači starší 18 let. Jinak je nutný dohled kvalifikovaného trenéra přímo na hřišti. Na hlavní ploše je zakázáno házet jakékoliv vrhačské náčiní mimo sektor a při tréninku v sektoru musí být vždy dohled kvalifikovaného trenéra s licencí ČAS, který odpovídá za bezpečnost.

Provoz na běžecké dráze předpokládá dohodu uživatelů a vzájemnou toleranci. Přednost mají ligoví atleti T. J. Sokol Opava. Rozklusávání na atletické dráze se zásadně provádí v 7. nebo v 8. dráze, na což dohlíží správce, zodpovědný trenér a všichni členové T. J. Sokol. Běžecké rychlostní úseky výkonnostních atletů se chodí přednostně ve 3. až 6. dráze. První dvě dráhy se používají pouze na závodech. Míčové hry lze provozovat jen na vedlejším, ne na atletickém hřišti. Členové Sokola Opava za příznivého počasí mají výjimku za předpokladu, že neprobíhá trénink hodů. Za pořádek na atletických sektorech odpovídají následující trenéři TJ Sokol Opava se svými zástupci:

dráha a sektor skoku o tyči Jiří Lesák (Augustin Válek a Jiří Baran)
sektor skoku do dálky Luboš Kummer (Jana Gellnerová)
vrhačské sektory a skok do výšky Kamil Baroň

Všichni uživatelé jsou povinni se řídit jejich pokyny při provozu na těchto atletických sektorech z hlediska udržování pořádku. O provozu se vede záznam do provozního deníku, který je trvale u správce. Pro uživatele platí zákaz kouření v areálu dráhy a sektorů Tyršova stadionu. Na dráze platí přísný zákaz jízdy na kole anebo na motocyklu.

Kdo způsobí škodu z nedbalosti na dráze nebo na technickém vybavení stadionu, tuto škodu opraví nebo zajistí opravu na vlastní náklady. Pokud opravu nezajistí, uhradí po předchozím upozornění tuto opravu na své náklady T. J. Sokol Opava a následně ji viníkovi přičte k úhradě.

Povinnosti uživatelů stadionu :
- při příchodu do areálu se hlásit na vrátnici správci nebo trenérům na ploše
- dohlížet na korektní využívání zařízení atletického stadionu
- udržovat pořádek na dráze a sektorech, uklízet nářadí po tréninku
- zaplatit nájem nebo příspěvky atletickému oddílu T. J. Sokol Opava
- oznámit zjištěné technické závady na majetku členům výboru T. J. Sokol Opava
- odpracování evidovaných brigádnických hodin dle aktuální potřeby
- cizí subjekty či jedinci na stadionu jsou povinni zaplatit nájem
- používat dráhu a sektory dle rozpisu hodin tolerantně k ostatním uživatelům stadionu v souladu se zásadami tohoto       provozního řádu

Práva uživatelů stadionu :
- využívat dráhu a prostory atletických sektorů pro tréninkovou nebo rekreační sportovní činnost v provozních hodinách od 7 do 21 hodin dle tohoto provozního řádu

Provozovatel stadionu :
T. J. Sokol Opava, B. Němcové 22, Opava 746 01, tel/fax. 553615733, 603772444
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Internet: www.sokolopava.cz