Pozvánka
Vážená sestro, vážený bratře                   

Tělocvičná jednota Sokol Opava        
Vás zve na valnou hromadu (VH),
která se koná dne 24. 2. 2020 v 17.00 hodin v klubovně na atletickém stadionu.Program valné hromady

1.    Zahájení a schválení programu
2.    Volba mandátní a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.    Kontrola usnesení z VH v roce 2019
4.    Zpráva o činnosti výboru T.J.
5.    Zpráva o činnosti oddílů v T.J. za rok 2019, plán práce na  r. 2020
6.    Zpráva o hospodaření v roce 2019 a návrh rozpočtu na r. 2020
7.    Zpráva kontrolní komise
8.    Diskuse
9.    Zpráva mandátní komise
10.    Návrh a schválení usnesení
11.    Závěr